Cánh

Du lịch khắp thế gian, lãng đãng cùng với gió, phiêu bạt cùng với mây, quý Tiên Hữu bắt buộc phải có những thứ này. Cách để tham gia tính năng này rất dễ, bao gồm :

Tiến hóa : Tiến hóa Cánh cần có Đan tăng bậc Cánh, mỗi lần tăng cần số lượng Đan tăng bậc Cánh tùy thuộc vào bậc hiện tại của Cánh. Mỗi lần tăng sẽ tăng điểm Chúc phúc, có xác suất bạo kích nhận được nhiều chúc phúc hơn. Khi thanh chúc phúc đầy sẽ nâng được 1 sao. Đủ 10 sao Cánh sẽ tiến bậc và đổi hình thái.

* Đan tăng bậc Cánh nhận được thông qua mua trong Shop và Phụ Bản Đạo Cụ.

Sử dụng Đan tăng bậc Cánh để tiến hóa Cánh

Tiến bậc : Tiến bậc Pháp Trận cần có Trận Pháp Hồn. Mỗi lần tăng cần 1 lượng Trận Pháp Hồn tùy theo bậc của Pháp Trận. Tăng thất bại sẽ nhận điểm chúc phúc. Đầy thanh chúc phúc Pháp Trận sẽ tăng bậc và đổi hình thái.

* Trận Pháp Hồn có thể nhận được thông qua mua tại Shop.

Sử dụng Trận Pháp Hồn để tăng bậc Cánh

 

 

Chia sẻ: