Trang bị

Người tu tiên quan trọng nhất là gì, ngoài sự nỗ lực của bản thân ? Đó chính Trang bị bên mình, nếu không có nó, làm sao có thể chống chọi với đầy rẫy các sự tấn công từ ngoại lực. Để có Trang bị xịn, chúng ta phải làm các bước sau :

 Cường hóa trang bị : Để cường hóa trang bị cần Đá Cường Hóa. Tùy theo cấp cường hóa của trang bị mà đòi hỏi phẩm chất Đá Cường Hóa khác nhau, chia ra nhiều loại từ Đá Cường Hóa-Sơ đếnĐá Cường Hóa-Thần. Cấp cường hóa càng cao xác suất thành công càng thấp, thất bại sẽ tăng điểm chúc phúc. Đủ điểm chúc phúc sẽ tăng cấp. Có thể dùng Cường Hóa Phù để đảm bảo xác suất thành công 100%.

Sử dụng Đá Cường Hóa để cường hóa Trang bị

 Tăng cấp trang bị : Trang bị chia làm 2 loại: Vũ Khí và Phòng Cụ. Mỗi chủng loại trang bị cần nguyên liệu tăng cấp khác nhau. Trang bị thuộc loại Vũ khí cần Đá Tăng Cấp Vũ Khí, trang bị thuộc loại Phòng Cụ cần Đá Tăng Cấp Phòng Cụ. Tùy theo cấp độ của trang bị mà cần dùng Đá Tăng Cấp có cấp độ tương ứng. Khi nâng cấp thất bại có nguy cơ bị giảm cấp cường hóa, dùng Bảo Hộ Phù để tránh bị giảm cấp.

* Đá Tăng Cấp có thể thu thập từ Phụ Bản Vũ Khí hoặc Phụ Bản Phòng Cụ

Dùng Đá Tăng Cấp để Tăng Cấp Trang bị

Ngọc : Có 3 loại đá: Đá HP, Đá Công, Đá Thủ. Mỗi trang bị được khảm một loại Đá khác nhau. Để nâng cấp Đá cần có Mảnh Đá tương ứng.

* Mảnh Đá có thể nhận thông qua Hoạt động Tầm Bảo, đổi bằng điểm Vinh Dự khi tham gia Đấu Chiến và tham gia BOSS Cấm Địa.

Dùng Mảnh Đá để nâng cấp Ngọc trong Trang bị

 Phẩm chất : Trang bị có thể tăng phẩm (màu sắc) khi có đủ nguyên liệu cần thiết. Tùy theo phẩm chất hiện tại của trang bị mà cần nguyên liệu khác nhau như Linh thạch lam, Linh thạch tím, Linh thạch cam, Linh thạch đỏ,…

* Các loại Linh thạch lam dùng để nâng phẩm chất có thể nhận được thông qua Phụ Bản Phẩm Chất hoặc ghép mảnh từ Lò Luyện.

Dùng Linh thạch nâng cấp Phẩm Chất

Đúc trang bị : Trang bị chia làm 2 loại: Vũ Khí và Phòng Cụ. Với trang bị thuộc loại Vũ Khí, cần dùng Thiên Thần Tinh Thiết để đúc, với trang bị thuộc loại Phòng Cụ, cần dùng Thiên Thần Tinh Thạch.

* Thiên Thần Tinh Thạch và Thiên Thần Tinh Thiết có thể tìm được thông qua hoạt động Tầm Bảo. Thiên Thần Tinh Thiết còn có thể nhận được thông qua BOSS Thượng Cổ.

Dùng ngọc Thiên Thần Tinh đúc Trang bị

Chia sẻ: